Home Wie ben ik? Pedagogisch werkplan Hoe werkt het? Foto's Referenties Contact
IMG_2124

Pedagogisch werkplan

Inleiding

Dit is het pedagogisch werkplan van Kim Huijs, Gastouder Huijs@Home.

In dit werkplan wordt de praktische werkwijze beschreven, uitgaande van de 5 Pedagogische basisregels namelijk:

 1. Het scheppen van een veilige en vertrouwde opvangomgeving voor het kind;
 2. Het kind benaderen met respect en aandacht;
 3. Voldoende activiteiten aanbieden die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het kind;
 4. Zorgdragen voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving;
 5. Aandacht besteden aan normen en waarden.

De opvanglocatie is een gezellige, huiselijke en uitdagende leefwereld, waarin het kind opgroeit, al dan niet samen met leeftijdgenootjes en de gastouder. Ouders zijn belangrijk voor de opvanglocatie. In gesprek met de gastouder ontstaat voor beiden steeds meer inzicht in het kind.

Algemene werkwijze

Als gastouder draag ik de professionele verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Ik bied het kind ontwikkelingskansen binnen een relatie, waarin wederzijds vertrouwen, respect en beïnvloeding belangrijke voorwaarden zijn.

Ik ben in het bezit van een MBO 3 Verzorgende IG diploma. Tevens ben ik in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), een geldig certificaat EHBO-aan kinderen en een diploma van de cursus " Gordon- methode" voor de gelijkwaardige manier van omgaan met kinderen.

Kinderen

Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen karakter, persoonlijke talenten en uitdagingen. Kinderen ontwikkelen hierdoor hun eigen manier om grip te krijgen op hun wereld. Kinderen willen deze wereld begrijpen en onderzoeken door middel van:

 • Taal
 • Ruimtelijk inzicht en verbeelding,
 • Muziek; ritme en herhaling,
 • Samenwerking,
 • Doen en bewegen,
 • Natuur,
 • Vrijheid om te ontdekken
 • Ruimte te krijgen om zichzelf te kunnen zijn en fouten te mogen maken om hier van te kunnen leren.

Ieder kind heeft zijn voorkeur voor een of meerdere van deze gebieden. Deze voorkeur bepaalt de activiteiten die het kind onderneemt, maar wordt ook gestimuleerd door de gastouder. Bij Gastouder Huijs@Home staat de ontwikkeling van het kind centraal. Er wordt op een volwaardige manier met het kind gecommuniceerd.

Het belangrijkste hierin is dat het kind zich veilig voelt, zodat het goed gedijd en zich ontwikkelt. Het kind moet vooral kind kunnen zijn! Bij het spelen en bewegen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de fijne en de grove motoriek.

Respect hebben voor anderen

Door onderlinge interacties binnen een positieve groepssituatie leren kinderen respect en waardering te hebben voor de eigenheid van anderen. Dit vergroot hun inzicht in sociale relaties en omgangsvormen en versterkt hun zelfinzicht. Ik stimuleer dat kinderen van elkaar leren, elkaar helpen, voor elkaar zorgen en samen plezier maken. Belangrijk vind ik het dat kinderen de ruimte krijgen voor zichzelf op te komen.

Regelmatig zal ik naar groepsactiviteiten zoeken zoals spelen in een speeltuin of het bezoeken van een kinderboerderij zodat het/de kind(eren) de kans krijgt/krijgen op een respectvolle manier om te gaan met o.a. leeftijdsgenoten en dieren.

Zelfinzicht

Kinderen hebben hun eigen behoeften. Door in te spelen op de behoefte van kinderen versterk ik hun zelfvertrouwen en zelfinzicht. Dit zijn de belangrijkste aspecten die de natuurlijke drang van kinderen om zich te ontwikkelen versterken. Naarmate kinderen ouder worden hebben ze steeds meer kennis en vaardigheden om zelf invulling te geven aan hun eigen behoefte. De uitdaging van mij als gastouder is kinderen te leren hoe ze hun persoonlijke behoefte kunnen nastreven in harmonie met de belangen van anderen.

Spelmateriaal en -activiteiten

Ik bied diverse spelmaterialen aan passend bij de interesse van de kinderen. Naast gericht speelgoed (poppen, puzzels, boeken, constructiemateriaal, etc.) maak ik ook gebruik van andere materialen en voorwerpen die kinderen kunnen uitdagen in hun creativiteit en spel, zoals 'kosteloos' materiaal (bijvoorbeeld: dozen, kurken en plastic flessen), natuurlijke materialen (bijvoorbeeld: stenen, zand en water) en levensecht materiaal (bijvoorbeeld: keukenartikelen).

Ik kijk er naar uit hun leefwereld te vergroten door ze op hun tempo te begeleiden en door ze verschillende activiteiten aan te bieden.

Buitenspelen is bij kinderen ouder dan 1 jaar een dagelijks terugkerende activiteit. Ook met baby's is het heerlijk buiten op pad te gaan. Op een regenachtige dag probeer ik ook een moment te vinden even met de kinderen naar buiten te gaan. Regelmatig ga ik met de kinderen in de directe omgeving erop uit om te wandelden, naar de speeltuin te gaan, samen boodschappen te doen of een brief te posten. Met de frisse lucht in hun neusjes geloof ik dat ze beter slapen en meer energie hebben om te groeien, daarnaast is er buiten ontzettend veel te leren en ontdekken.

De verzorging van kinderen ervaar ik niet als een functioneel gegeven. Het is een belangrijke activiteit ter bevordering van de zelfredzaamheid en sociale interactie. Daarnaast benut ik de verzorgingsmomenten om extra individuele aandacht aan de kinderen te geven. Verzorgende activiteiten zijn voeden, eten, verschonen, slapen, rusten en uit- en aankleden e.d.

Dagindeling

Elke dag is anders, geen dag zal hetzelfde zijn en dat is mooi! Er is namelijk niks mooiers dan een dag vol spannende avonturen.

Ik ben van mening dat rust, reinheid en regelmaat de basis vormen van een dag. Het geeft structuur en veiligheid aan de kinderen. Op jonge leeftijd kun je nl al goed communiceren en inschatten waaraan het kind behoefte heeft. Lichaamstaal is net zoveel waard als 100 woorden.

Samen zullen we de dagindeling bespreken, ik wil zoveel mogelijk rekening houden met de structuur die ouders al bieden aan hun kind. Zo start ik met een vertrouwde basis.

Pedagogisch handelen

Het pedagogisch handelen van de gastouder bestaat uit 2 aspecten. Ten eerste, de directe omgang met de kinderen, zowel individueel als groepsgericht. Ten tweede, het creëren van een prettige, veilige en huiselijke omgeving, waarin activiteiten, spelmateriaal en inrichting de kinderen uitdagen tot ontwikkeling.

Ik heb een professionele opvoedkundige relatie met de kinderen. De interactie met kinderen kenmerkt zich door de volgende competenties:

 • Emotionele steun.
  Het bieden van geborgenheid, warmte en veiligheid
 • Sensitieve responsiviteit.
  Actief luisteren en zorgvuldig en tijdig interpreteren van alle signalen die kinderen uitzenden, zodat gericht kan worden ingespeeld op hun behoeften
 • Respect voor autonomie.
  Kinderen de ruimte geven tot zelf ontdekken, zelf uitvinden, zelf doen en zelf probleem oplossen
 • Structureren.
  Kinderen overzicht en ordening bieden in hun belevingswereld en omgeving
 • Grenzen stellen.
  Kinderen inzicht geven in beperkingen van zichzelf, hun relaties en omgeving
 • Praten en uitleggen.
  Kinderen door middel van taal, inzicht geven in de wereld om hen heen
 • Ontwikkelingsstimulering.
  Kinderen spel, materiaal en activiteiten aanreiken die een kind uitdagen om zijn eigen persoonlijke, waaronder sociale competenties, verder te ontplooien

Ouders en hun betrokkenheid

Ouders zijn de primaire opvoeders van hun kind. Het is van belang dat ouders een samenwerkingsrelatie aangaan met de gastouder.

Ik betrek de ouders in de dagelijkse activiteiten. Hiermee raken ze bekend met de leefwereld van hun kind. Bijvoorbeeld bij de dagelijkse overdracht.

Individuele begeleiding

De gastouder stelt zich ten doel de individuele behoeften van ieder kind te waarborgen. Het welbevinden van het kind is een belangrijke graadmeter om te bepalen of het pedagogisch handelen goed is afgestemd op deze behoeften.

Ik ga er vanuit dat een gezond kind beschikt over een natuurlijke drang tot groei en ontwikkeling. Een proces dat gepaard gaat met motivatie en frustratie. Ik begeleid het kind in zijn unieke ontwikkeling. En geef het kind vertrouwen door het kind te complimenteren in datgene wat het kan, stimuleer het zelfstandig handelen van kinderen en bied hulp en oplossingen op het moment dat wenselijk is. Als een kind toe is aan een volgende ontwikkelingsfase, geef ik het kind de ruimte en de tijd zich nieuw gedrag/vaardigheden eigen te maken. Hierin begeleid ik het kind, totdat het zelfverzekerd zijn nieuwe gedrag/vaardigheden zelfstandig kan uitvoeren. Mijn doel is hiermee het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van het kind te bevorderen

Door mijn ervaring als Pedagogisch Medewerkster ben ik me bewust van het natuurlijk overwicht en bespreek ik problematisch gedrag op kindhoogte. Ik bied het kind duidelijkheid over wat wel en niet kan door grenzen te stellen. Indien nodig zal ik het gedrag van kinderen op een beheerste wijze corrigeren. Wanneer het welbevinden en/of gedrag van het kind reden tot bezorgdheid geeft, zal ik dit bespreekbaar maken met de ouders.

Groepsgerichte interactie

Als gastouder streef ik ernaar kinderen te socialiseren binnen de groep. Hiertoe bied ik allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld kringgesprekken, samen spelen en samen eten. Ik leer de kinderen sociale vaardigheden en omgangsregels, zoals delen, op je beurt wachten en naar elkaar luisteren. Ik leer hen anderen geen pijn te doen en ruzie op te lossen met woorden in plaats van fysiek geweld. Ik zal vriendschappen stimuleren tussen kinderen en aandacht hebben voor verschillen in leeftijd, verschillen tussen jongens en meisjes en culturele diversiteit. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich kunnen redden in een groep, assertief zijn en leer kinderen respect en waardering te hebben voor de behoeften en eigenheid van anderen.

Actualisatie

Het pedagogisch werkplan is geen statisch plan. Eventuele wijzigingen van de werkwijze worden tussentijds besproken met de ouders en als bijlage toegevoegd aan het plan. Het werkplan wordt jaarlijks geëvalueerd.